Mr. Tony Jashanmal - Hon. Chairman

+965-22635001

tony@jashanmal.net

Mr.Shivy Bhasin - Hon. Vice Chairman

+965-22435301

bhasin@bhasinuniforms.com

Mr. Anant D. Kapadiya - Hon. Secretary

+965-25619234

kanant@yahoo.com

Mr.Gurvinder Singh Lamba - Hon. Joint Secretary

+965-1884737

choji@almailemgroup.com

Mr.Paurus Kohina - Hon. Treasurer

+965-22979690

pkohina@gmail.com

website design with by AL FANNAN